Przejdź do treści

Formularz odstapienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do mnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, proszę pamiętać, że mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia mi dowodu jej odesłania.

Adresat:

Sandra Muras Leśne Szepty
Wolska 39
05-640 Mogielnica

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży, które przedmiotem są: 

1) ………….. – cena: …………..,

2) ………….. – cena: …………….

Dane obowiązkowe:

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację:

Adres e-mail konsumenta: …………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu konsumenta: ………………………………………………………………………………………..

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

     ………………………..                                                        ……………………………………

     data wypełnienia                                                               podpis konsumenta 

                                                                      (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie SANDRA MURAS LEŚNE SZEPTY, ul Wolska 39, 05-640 Mogielnica, NIP 9512512765, REGON 387912050. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem sklep@lesneszepty.com Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.